Den 12 - Dobby váha 750 g

Den 12 - Dobby váha 750 g